ผลการเรียนรวมทั้งหมด
ระบุจำนวนหน่วยกิตที่ลงสะสมล่าสุด
ระบุแต้มระดับคะแนนสะสมล่าสุด

 

* หน่วยกิตที่ลงสะสม และ แต้มระดับคะแนนสะสม ให้ดูจากผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด ในระบบดูเกรดและประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Klogic) ดังตารางตัวอย่าง

ผลการเรียนในวิชาที่คาดว่าจะได้ในเทอมนี้