01 เตรียมพร้อมรับน้องใหม่

02 ปฐมนิเทศน์น้องใหม่

03 มอบไทด์และตุ้งติ้ง

04 อบรมจริยธรมมน้องใหม่

05 ปิดการรับน้องใหม่ ปี 61

หน้าหลักความเป็นมาหลักสูตรบุคลากรบริการวิชาการภาพกิจกรรมเอกสารภาควิชาจบแล้วทำอะไรติดต่อ

1
ประกาศ
เรื่องเกณฑ์
การฝึกสหกิจศึกษา


20180831225408.jpg 38689507_658665421173123_3187377049488588800_n.jpg 38391246_655390491500616_7243232082917326848_n.jpg

2
ประกาศ
เรื่องให้นักศึกษา
ใส่สูทในปีการศึกษา 1/61

3
ประกาศ

เรื่องการย้าย

ตอนเรียน


Copyright © 2018 All rights reserved.
Contact-admin : adilak.p@bas.kmutnb.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

Department of Industrial Business Administration and Trade ,
Faculty of Business Administration

Freshy star contest 2018 BAS&InSE

ประมวลภาพฝึกงานของ IBTT
 ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรมพาลูกไก่สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีบ่ายศรีสู่ขวัญและ

รับขวัญน้องใหม่ IBT&IBTT ประจำปี 2561


ทำเนียบรุ่นนักศึกษา MBA
ประจำปีการศึกษา 2561IBT NEWs and Activity 41784492_687850488254616_6371318120845410304_n.jpg Freshy star contest 2018 ฝึกงาน

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (BAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ระบบสารสนเทศภาควิชาฯ

ทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่ง บธค.
ทะเบียนหนังสือ บธค.พิเศษ
รายการพัสดุ-ครุภัณฑ์
รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศการเรียน

ระบบส่งเกรดออนไลน์
ระบบประเมินการสอน
ตารางสอน-ตารางเรียน
ระบบตารางสอน-ตารางสอบ
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

KMUTNB News
42182285_691150194591312_7184536587403788288_n.jpg

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทปี 1/62

IBT Activity News