ระบบสารสนเทศภาควิชาฯ

• ทะเบียนหนังสือรับงบ ปี61
• เลขทะเบียน บธค.พิเศษ/61
• เลขทะเบียน บธค./61
• รายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ ปี61
ระบบสารสนเทศการเรียน
• ระบบส่งเกรดออนไลน์
• ระบบประเมินการสอน
• การใช้งานข้อมูล ตารางสอน-ตารางสอบ
• ตารางสอน-ตารางเรียน-ตารางสอบ-การใช้ห้องเรียน-ตอนเรียนที่เปิด
• ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
• ปฏิทินการศึกษา

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (BAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี